ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน
 ในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  วันที่  5  ธันวาคม  2562
 ในการนี้นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธาน ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่
3/2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานสถานะ
การเงินการคลัง สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสันนิบาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
 แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติ
จากนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  มาชี้แจงแนวทาง
นโยบายการปฏิบัติตามระเบียบราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้

 
คัดเลือกคุณครูใหญ่ใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โรงเรียน ผู้สูงอายุได้มีการคัดเลือกคุณครูใหญ่ใหม่มีผู้สมัคร 2 ท่าน 
และได้แสดงวิสัยทัศน์ นักเรียนผู้สูงอายุได้เลือกโดยวิธีลงคะแนน 
จากผลคะแนนได้คุณนงคราญ แก้วจันทร์ เป็นครูใหญ่คนใหม่
ประชาสัมพันธ์มา เพื่อทุกท่านได้ทราบ

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ตามชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการ
เลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัว
ทำหน้าที่มารดา ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 และเป็นการติดตามพัฒนาการของครอบครัวและเด็กในชุมชน ให้มีการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับวัย และบิดามารดามีความรู้ในการดูแลลูกอย่างถูกวิธี


 
สภากาแฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานงานสภากาแฟ
 ณ โรงแรมเกษศิริในการ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  พร้อมด้วย นายมาโนช  มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 และรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมในพิธี
และรับมอบป้ายซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ประจำปี ๒๕๖๒
ในการขออนุมัติญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (เงินสนับสนุนจากสันนิบาต
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ซึ่งมีผู้ประสบภัย ได้รับความเดือนร้อน 
จำนวน  47 ราย ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม

 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  ได้มอบหมายให้  นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า
 ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ 
OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 204

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์