ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานนำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการสถานธนานุบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
 ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่
28 กรกฏาคม 2562ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
ประจำปี
2562 ณ ห้องเธียร์เตอร์ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

 
รับมอบโล่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 
14 "อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ "
ปีการศึกษา
2562  ณ  สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตศรึสะเกษ ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีและรับมอบโล่
เกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน  ในครั้งนี้

 
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่
3
(ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม  ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง
และความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
ร่วมในพิธีดังกล่าวณ บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
สุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)


 
ถวายเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกับภาคเอกชน  ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน
และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่ไป โดยได้นำต้นเทียนไปถวาย วัดในเขตเทศบาล จำนวน  13  วัด


 
หล่อเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดอบรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี
2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักการศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการ
หล่อเทียนพรรษา เป็นการสืบสานวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 206

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์