ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวรับฟังปัญหา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒ พร้อมคณะ
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหา
ของพี่น้องประชาชน นำปัญหานั้นไปสู่การแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวต้อนรับคณะฯ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
  ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล เพื่อมอบตระกร้า
ความรักความห่วงใย ให้คุณแม่ที่มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัว

 
เกษียณอายุราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวอวยพร
และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ
จำนวน 14 ท่าน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 7 โรง
 ที่ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ" จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นประจำปี  2560  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

 
รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในการรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นตัวแทน
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน
25,899 ดอก 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
สัมภาษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
จากสถานีวิทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในประเด็นของการดูแล
บริหารจัดการขยะ และการจัดเตรียมพื้นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ทิ้งกระจาดบริจาคทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ในวันนี้  เวลา  14.00  น. นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลซิโกว ทิ้งกระจาดบริจาคทานแก่ประชาชน
ที่ยากไร้ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน
ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ณ  มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 180

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์