ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวรดน้ำขอพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เนื่องในโอกาสเทศกาลงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ภริยา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ได้พบปะและอวยพรให้กับทุกภาคส่วนที่มารดน้ำขอพร ทั้งนี้
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ
 นำหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาลฯ ร่วมใน
พิธีดังกล่าวณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
รณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
สัมภาษณ์ผู้สมัครตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานใน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมงคล


 
พิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่  8  เมษายน  2562  เวลา 16.00  น.  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียน
สมโภชน้ำอภิเษก ณ  พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม  ในการนี้
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้มอบหมาย
ให้นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว


 
โครงการนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน พร้อมมอบใบ ประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯประธานเปิด
โครงการนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน พร้อมมอบใบ
ประกาศนียบัตร  ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 
2561    หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1
วัดเจียงอี สำหรับปีการศึกษา 
2561 มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษทั้ง
7 แห่ง สำเร็จการศึกษาดังนี้
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
3  จำนวน  232  คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6  จำนวน  212  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จำนวน  144  คน
รวมนักเรียนที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตร  จำนวนทั้งสิ้น 
588  คน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา


 
แยกก่อนทิ้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายพิพัฒน์ อินทรวงศ์โชติ รองปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ คณะทำงาน
กลุ่ม
Cluster กลุ่มที่ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งออกติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"
ของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภา และ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม


 
พิธีถวายราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
 เและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี
2562  ณ บริเวณลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
5 ที่ได้ทรงวางรากฐาน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้น
ของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 
แสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ

1.  นางยุพาพร  วิเศษหมื่น   ประธานชุมชนทุ่งนาดี
2.  นางจตุพร  ผุดผ่อง ประธานชุมชนโนนเขวา
3.  นางอรพิน  แก้วสว่าง  ประธานชุมชนมงคลสมบัติ
ที่ได้รับการเลือกตั้ง จากการเลือกตั้งประธานชุมชน ทั้ง
3 ชุมชนที่ผ่านมา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 199

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์