ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพุกร่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 22 กพ. 60 เวลา 13.00น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 ประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร,
  ผู้ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน รับชมวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  และศึกษาดูงาน ณ ศรีสะเกษอควาเรียม

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวิ่งตะขาบและวิ่งระยะ 30 เมตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   รร.เทศบาล 3 "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" โดยนางสมพิศ สังข์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนฯ
  นำนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนกีฬาฯ
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวิ่งตะขาบและวิ่งระยะ 30 เมตร

 
Bike to school PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โรงเรียนเทศบาล 3 "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" โดยนางสมพิศ สังข์สุวรรณ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดโครงการ Bike to school โรงเรียนของหนู ปั่นรู้ ปั่นรักษ์
 รณรงค์ให้นักเรียนปั่นจักรยานมาโรงเรียน และการใช้จักรยานในกิจกรรมการเดินทางอื่นๆ
  เพื่อสร้างจิตสำนึก ช่วยลดโลกร้อน

 
สภากาแฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงาน สภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

 
ประชุมสภา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เวลา 10.00 น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และในการประชุมฯ. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบใบประกาศฯ ให้กับคณะครูและนักเรียน
  พร้อมทั้งกล่าวให้ขวัญและกำลังใจ จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
 ระดับภาค ประจำปี 2559 ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
 -รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 9,000 บาท
 ได้แก่ เด็กหญิงเนตรอัปสร วงษ์ชาติ เด็กหญิง จิณดาภรณ์ คำโสภา
  และเด็กชายสุทธิพงษ์ ปราบวงษา นักเรียนชั้น ป.5 คุณครูที่ปรึกษา
  ท่านผอ.สุดาวรรณ อุทัย และคุณครูจิดาภา แถวทัศน์
 -รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทยระดับมัธยม
 ศึกษาตอนต้น ได้รับโล่ห์รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 9,000 บาท
 ได้แก่ เด็กหญิงอริยาภรณ์ ยะโส เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธรรมสัตย์
 และเด็กหญิงลลิดา พรมชาติ นักเรียนชั้น ม.2 คุณครูผู้ฝึกซ้อมนางศิริขวัญ นาราช
  นางชนัญญา ประสานพันธ์ และนางสาวอรพรรณ จำปาโชติ


 
ทำดีเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการ
  "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล1(วัดเจียงอี)

 
บวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 7.00น.ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชพระนางศรีสระเกศ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร
และนางประเทือง สุพรรณฝ่าย ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ
ขึ้นเปลี่ยนผ้าสไบให้กับพระนางศรีสระเกศ
ทั้งนี้นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชกาลจากหน่วยงานต่างๆ
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้ว
ยคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่
 พนักงานครูเทศบาล คหบดี และ ประชาชน ร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ

 
ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 ในงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ และวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พร้อมนี้ประธานสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล ประธานขุมชนพุทธศาสนิกชน มาร่วมในพิธีในครั้งนี้
 ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม (วัดหนองยาง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 170

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์