โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการประกวด
 วงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลการประกวดฯ
 ให้กับทีมที่ได้รับรางวัล ณ สนามกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว
 พร้อมให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดประเภท Street Parade
 โดยทำการประกวดระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มึทีมเข้าร่วมการ
 แข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย,มาเลเซีย,
 จีน,ญี่ปุ่น และประเทศไทย ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หลังสถานีรถไฟ ศรีสะเกษ

 
ประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวด
 ประเภท Street Parade แก่วงที่เข้าประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย)
 ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561
 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย
 ประเทศอินโดนีเซีย,มาเลเซีย,จีน,ญี่ปุ่น และประเทศไทย
 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ หลังสถานีรถไฟ ศรีสะเกษ

  

 
เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยเหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาล

 
บรรเทาความเดือดร้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ออก
เยี่ยมให้กำลังใจ และกล่าวพบปะพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพกับประชาชน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น ด้วยความห่วงใย  ซึ่งเหตุเกิดในคืนวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
มีผู้ประสบเพลิงไหมในครั้งนี้  จำนวน  ๑๗  ราย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป
 ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาล ๓

 
Bike อุ่นไอรัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดศรีสะเกษ  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมกว่า
1 หมื่นคน
สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดศรีสะเกษ ถึง (จุดพักรถที่
1) บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
เกาะห้วยน้ำคำ ถึงจุดพักรถที่ 
2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
สิ้นสุดการปั่นที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ ระยะทางโดยประมาณ
25 กม.

 
บันทึกเทปรายการ โลกใส ไร้ขยะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ บันทึกเทปรายการ
 โลกใส ไร้ขยะ ออกอากาศทางช่อง NBT 2 HD
 ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร RDF เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมผู้ประกอบการรถขนส่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการรถขนส่ง
 ผู้โดยสารทุกประเภท ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
 ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดระเบียบและพัฒนาสถานีขนส่ง
 ผู้โดยสารในทุกด้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
แถลงข่าวการประกวดวงโยธวาฑิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประกวด
   วงโยธวาฑิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ
  จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 61 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ 
  มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมในการแถลงข่าว พร้อมกล่าวถึง
  ความพร้อมในการจัดการประกวดและความร่วมมือในด้านต่างๆ 
  ณ สนามฟุตบอลสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
  

  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 195

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์