ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายทรงพล  ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภา เทศบาลฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดมหาพุทธาราม

 
ลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานนำ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภา


 
ผลการจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผลการจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ปี 2562

 
ปลูกต้นรวงผึ้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน
ในพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ตรวจประเมินดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินดีเด่น ประจำปี พ.ศ.
2562  ตามโครงการคัดเลือก
สำนักทะเบียนต่างๆได้มีการยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียนและบัตรฯ  ในการนี้ นายนพดล  จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

 
ตุ้มโฮมคนดี ยอดคนเมืองศรี คนดีของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการ หน่วยงาน
 และพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ จัดกิจกรรม
ตุ้มโฮมคนดี ยอดคนเมืองศรี คนดีของแผ่นดิน
  ให้แก่ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2   ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม
 พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดังกล่าว
ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ พลโทธัญญา เกียรติสาร
แม่ทัพภาคที่
2  ซึ่งเป็นชาวศรีสะเกษ โดยมีนายทรงชัย ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ให้แก่ แม่ทัพภาคที่
2 ในครั้งนี้


 
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ซึ่งการอบรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ พัฒนากระบวน
การแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางในการ
พัฒนาเมือง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 
สงกรานต์ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

สงกรานต์ 2562

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 201

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์