โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ที่ชำระภาษี 3  ประเภท ดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดืน

3.ภาษีป้าย

ขอขอบคุณ ธนาคาร, ห้างหุ้นส่วน,และร้านค้า  ที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัล ดังนี้

1.บริษัท ทีทีคอม จำกัด สนับสนุน - ทีวีจอแบน 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

2. ธนาคารอิสลาม สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน- รถจักรยาน  2  ล้อ  จำนวน 3 คัน

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน - ทีวี 
LED  SHAP ขนาด 40  นิ้ว จำนวน 1  เครื่อง

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน - ตู้เย็น SHAP ขนาด 34 kg. จำนวน 1 เครื่อง

5. ร้านอิ๋วฮะวัสดุก่อสร้าง  สนับสนุน - ทีวี  LED ขนาด 32 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง

6. ธนาคารออมสิน สนับสนุน - พัดลม 16  นิ้ว  จำนวน 6 เครื่อง

7. ร้านชนนเครื่องเขียน สนับสนุน - จักรยาน 2 ล้อ จำนวน  2 คัน

- พัดลมเล็ก  จำนวน 6 เครื่อง

- กระติกน้ำร้อน KASHIWA จำนวน 4  ใบ

- หม้อหุงข้าว ACLASS  จำนวน 4 ใบ

  อาคารเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลฯ ชั่วคราว (เกาะห้วยน้ำคำ)

สำหรับรายชื่อท่านที่โชคดีได้รับรางวัล   เทศบาลฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 
ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ(RDF) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้ให้การต้อนรับ
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  และคณะฯในการศึกษาดูงาน
การก่อสร้างหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ  ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา (๘๐ พรรษา) เกาะห้วยน้ำคำ และการศึกษาดูงาน
โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ(
RDF) ในกระบวนการทำงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยรวมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองสาด ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสันติธร  ยิ้มละมัย  รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่  ๑ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการอบรม
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
  ณ อาคารดุสิตฮอลล์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เพื่อติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1 (เดือนเมษายน) ณ ห้องประชุมขุนแผน 

 
เลือกตั้งประธานชมรมผู้นำชุมชนคนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในการเลือกตั้งประธานชมรมผู้นำชุมชนคนใหม่
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร
ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี
2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ
60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
24 เมษา วันเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลฯ 24 เมษายน 2561

 
พิธียกช่อฟ้าวัดป่าบ้านขาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธียกช่อฟ้าวัดป่าบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์