ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยได้รับเกียรติ
จากนายเทพพงค์  ยงกุล  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
เป็นวิทยากรในการอบรม ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
วันแม่ รร.ท.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง
 และลูกกตัญูญู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ตรวจตลาดสด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น
 
จ.ศรีสะเกษ และคณะกรรมการคัดเลือกตลาดสดฯ เข้าตรวจตลาดสดองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขนาดใหญ่ ตามโครงการคัดเลือก
 ตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2560
 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึง
 ความสำคัญของการปรับปรุงตลาดสดให้มีมาตรฐาน ณ ตลาดสดเทศบาล 1, 2 ,3

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
Big Cleaning day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรม
  Big Cleaning day เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ
 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และสถาบันการพลศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บริเวณถนนอุบลจากสี่แยกฮกเซ้งไปถึงสี่แยกโรงพยาบาล

 
ร้องเพลงบอกรักแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีปิดการประกวด
 ร้องเพลงบอกรักแม่ พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวด
 ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์และนันทนาการ และร่วมพิธีจุดเทียนขัยถวายพระพรชัยมงคล
 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ เวทีชุมชนสวนสมเด็จ

 
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ท่านผู้ว่าราชการฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ทั้งนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณสวนสมเด็จฯ

 
ไถ่ชีวิตโค - กระบือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช  สุระบาล  ท่านผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
และไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ทั้งนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ ลานออดหลอด  (สะพานขาว)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 179

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์