ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
2  ประจำปี  2562 
เพื่อขออนุมัติในญัตติ ต่างๆ  ต่อสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร-ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ 
นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร-ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจำปีงบประมาณ
2562 โดย นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาล
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ณ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

 
เยี่ยมมารดาและทารกเด็กแรกเกิด และผู้ป่วย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล
ประธานกรรมการชุมชน  และ อสม. เยี่ยมมารดาและทารกเด็กแรกเกิด
 และผู้ป่วย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลมารดา
และทารกระยะหลังคลอดในเบื้องต้น ณ ชุมชนในเขตเทศบาล

 
ประชุมประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมระดับเมือง  เพื่อ  แจ้งแนวทางการพัฒนา  รับทราบปัญหา
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  แนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากชุมชน เข้าร่วมในการประชาคมในครั้งนี้


 
ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ ในนามคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15/2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นางอุไร บัวบาน
รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ จากเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมคณะ
 และนายองอาจ อุระดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี พร้อมคณะ
ศึกษาดูงานเรื่องการบริการจัดการที่ดี  และจัดการระบบการศึกษา
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ปลูกต้นไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการปลูกต้นไม้ "เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี
2562"
 ณ บริเวณสวนราชสักการะ และด้านหลังบริเวณศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน
1,067 ต้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันเติมเต็มและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 อันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจำปีพุทธศักราช
2562  ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หอประชุม
อ.เมืองศรีสะเกษ ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 นำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล พนักงานครู
ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมพิธีในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 204

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์