ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 31ประจำปี 2560
  และมอบถ้วยรางวัล เงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ
  ได้แก่ ชัยทำป้าย รองชนะเลิศ ได้แก่ มาดามโม รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทนายตั้ม
  และ ม่วงพัฒน์ รุ่นอาวุโส 40 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศได้แก่ ศรีมุกดา รองชนะเลิศได้แก่
 จอยแอนคอย รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ดรีมทีม และ พ่อค้า ศก. ณ สนามฟุตบอล รร. เทศบาล1

 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ รร.เทศบาล ๕ (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

 
พิธีเททองหล่อพระประธาน "หลวงพ่อโต" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 15.00น. พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระประธาน "หลวงพ่อโต" เพื่อประดิษฐาน
 ภายในอุโบสถ วัดโนนเจริญ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 โดยมีท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 

 
สันนิบาตรเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 เมื่อ วันที่ 3-4 มีนาคม 2560 นายยุทธนา สายสิงห์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานเทศบาล
  กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล
   สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่เทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
   ทั้ง 37 แห่ง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
  ซึ่งวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 พระมหาสมปอง ตาลปฺตฺโต ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมด้วย

 
กีฬาสีภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายลิขิต ทองทัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
 กีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) และรร.เทศบาล 4
  บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 60
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2)

 
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวาย
 ราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 มหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๙
  โดยนางอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีดังกล่าว

 
เยี่ยมสมาชิกใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เยี่ยมมารดา
 และเด็กแรกเกิดใขเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๑๒ ราย พร้อมกับแนะนำ
 วิธีดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร
 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้

 
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

-ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลด) 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 170

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์