ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวบริการทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ในวันที่  11  ก.ค. 62 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ร่วมกับศูนย์บริการทะบียนภาค 3 สาขาศรีสะเกษ  อำนวยความสะดวกออก
ให้บริการทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง  คนชรา และผู้พิการ
ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในเขตเทศบาลฯ  จำนวน  4  ราย


 
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ในวันที่  11  ก.ค. 62 ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ 
มอบหมายให้  นายเกษม  สืบเสน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ให้การต้อนรับ นายชัชวาล  แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่นในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (
LPA)ประจำปี  2562 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นำหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมบันทึก
เทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่
28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

 
เปิดการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้  นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม  รองปลัดเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให่ประชาชนทั่วไปในชุมชน
ได้เรียนรู้ในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ณ ชุมชนทุ่งนาดี

 
ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้มีการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 
3  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา
ตามโครงการทะเบียนราษฎรสัญจร

 
ต้อนรับคณะนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 41 นอ.41 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่
41 นอ.41 ในโอกาสเดินทา
งมาเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 และหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

 
เลือกตั้งประธานชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

   

 
เปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการนำข้อมูล จปฐ. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการนำข้อมูล จปฐ.มาประสานแผน
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  เพื่อให้
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนได้รับทราบข้อมูลปัญหา
ความต้องการของชุมชน ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 204

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์