ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวออกตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนประถม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนประถม

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะศึกษาดูงาน
 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง
 
การบริหารจัดการระบบสุขภาพในเขตเมืองของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจำปี 2562 เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบในญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปี พ.ศ.
2563  และญัตติต่างๆ  ทั้งนี้นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้รายงายผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ในวาระการบริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ครบรอบปีที่
7 และการประกาศใช้ -การแก้ไข-การเพิ่มเติม-การทบทวน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
กิจกรรมถอดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเครือข่าย ผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กองสวัสดิการจัดกิจกรรมถอดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเครือข่าย
ผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ที่ห้องประชุมมงคล

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่
3/2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อพิจารณารายงาน
สถานะการเงินการคลังและการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
 เพื่อใช้ในการดำเนินการศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ
 ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
 และนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล จากทั้ง
37 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
ตรวจประเมินรอบสุดท้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวให้การ
ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ ประธานอนุกรรมเพื่อคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น และคณะ ในโอกาส
เดินทางมาตรวจประเมินรอบสุดท้าย รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.
2562 ในการนี้
นายสมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
, ให้เกียรติร่วมต้อนรับ
ในครั้งนี้  ทั้งนี้ นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรึสะเกษ
 เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลศรีสะเกษ สสจ
, สสอ,
สถานศึกษาในเขตเทศบาล  ทั้ง 27  แห่ง ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
 และรับฟังการบรรยายสรุป การเสนอรับรางวัล และตรวจประเมิน
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ(mou)ในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกและลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ(
mou)ในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร
 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ร่วมในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

 
โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดอบรม
โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล
1 วัดเจียงอี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น
ในระหว่างวันที่
25-26 กรกฏาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน
 ได้มีความรู้ ทักษะในการสื่อสาร เเหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ในอนาคตต่อไป


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 206

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์