ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวทิ้งกระจาดบริจาคทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ในวันนี้  เวลา  14.00  น. นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลซิโกว ทิ้งกระจาดบริจาคทานแก่ประชาชน
ที่ยากไร้ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน
ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ณ  มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

 
การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม
การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติ
จนกลายเป็น "วิถีชีวิต"  ณ  ห้องประชุมกองสวัสดิการ

 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ประดิษฐ์ ศิลาบุตร และคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
, นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการกีฬา
แห่งประเทศไทย และนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี

 
ตรวจเยี่ยม ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม
ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
RDF
 โดยมี นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ
 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น
2
  และได้ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ณ บ้านหนองสาด ด้วย

 
CCTV PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
การประชุมจัดทำร่างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV และระบบป้องกัน
ความปลอดภัยในเขตเทศบาล ให้บริการประชาชนผ่านระบบ แอพพิเคชั่น
 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 สำนักงานเทศบาลฯ

 
แก้ไขคอสะพาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กำลังดำเนินการแก้ไขคอสะพาน ด้านข้าง รร.เทศบาล 4
  โนนสำนัก-มิตรภาพ เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้คอสะพานเกิดการชำรุด
 ต้องอภัยท่านที่สัญจรได้ระมัดระวังด้วย

 
รับมอบประกาศเกียรติคุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่  27 ส.ค. 2560 นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในฐานะหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษ สู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2560
โดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ ณ เวทีถนนคนเดิน อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
มอบวิลร์แชร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนฯ พนักงานเทศบาลออกเยี่ยมอดีตประธานชุมชนวัดพระโต 
พร้อมทั้งได้มอบวิลร์แชร์ เพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการฟื้นฟู
สภาพร่างกายจิตใตผู้สูงวัย อีกทางหนึ่งด้วย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 179

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์