ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวตุ้มโฮมคนดี ยอดคนเมืองศรี คนดีของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการ หน่วยงาน
 และพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ จัดกิจกรรม
ตุ้มโฮมคนดี ยอดคนเมืองศรี คนดีของแผ่นดิน
  ให้แก่ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2   ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม
 พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดังกล่าว
ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ พลโทธัญญา เกียรติสาร
แม่ทัพภาคที่
2  ซึ่งเป็นชาวศรีสะเกษ โดยมีนายทรงชัย ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ให้แก่ แม่ทัพภาคที่
2 ในครั้งนี้


 
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ซึ่งการอบรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ พัฒนากระบวน
การแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางในการ
พัฒนาเมือง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 
สงกรานต์ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

สงกรานต์ 2562

 
โครงการจ้างงานนักเรียน-นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดเทอม ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมาย
ให้ น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ
นักเรียน-นักศึกษา  ตามโครงการจ้างงานนักเรียน-นักศึกษา ทำงานช่วง
ปิดเทอม ประจำปี
2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็ก-เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองฯ
ณ ห้องประชุมมงคล  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาล ประจำปีงบประมาณ
2562 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1
วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล

 
โครงการพัฒนาผู้ปกครองเครือข่ายชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการพัฒนาผู้ปกครองเครือข่ายชุมชนในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 ณ หอประชุมอาคารดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายทรงพล  ใจกริ่ม   รองผู้ว่าราชการฯ  เป็นประธานกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปี
๒๕๖๒ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ขึ้นในการจัด
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชการ การแสดงของผู้สูงอายุ ฯลฯ
ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม  รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เข้ารับมอบเกียรติบัตรประเภทหน่วยงานที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ
  บริเวณวัดมหาพุทธาราม


 
แถลงข่าวงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานพิธีแถลงข่าวงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณี
ที่สุดของปีที่ศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องโมสาร์ท
 โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมในการแถลงข่าว


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 199

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์