โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพิธีฉลองกุฏิรับรองพระเถระ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ในพิธีฉลองกุฏิรับรองพระเถระ กุฏิโสภณบุรพกิจจานุสรณ์
 ณ วัดเลียบบูรพาราม ต.เมืองใต้  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
ตักบาตรปีใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งอวยพรปีให้ให้กับประชาชนทุกท่าน
ทั้งนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร
  และร่วมอวยพรปีใหม่  ประจำปี 
2561  ณ  บริเวณศาลหลักเมือง

 
เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ  พร้อมด้วย  นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่  ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
  และประชาชนที่กำลังรอขึ้นรถโดยสาร ณ  สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

 
ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  ได้ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิด
ในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ  2561   จำนวน  7  ราย 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับมารดาและเด็กแรกเกิด และยังได้แนะนำ
วิธีการดูแลมารดาหลังคลอดและดูแลเด็กแรกคลอดแบบถูกวิธี 

 
เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.พงษ์พิมล คำลอย  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะ พันทา โนนกอง  ธนาคารกรุงเทพ2


 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาดูงาน
การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเจียงอี
 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม


 
มอบประกาศเกียรติคุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มาด้วยความอุตสาหะ จำนวน ๓ คน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒

 
วันบูรพาจารย์รำลึก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีฯ  ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัส
 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา  ในงานวันบูรพาจารย์รำลึก
  ประจำปี  
2560 ณ  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 182

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์