ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการ
ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ 
.. 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผลประโยชน์ทับซ้อน
 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล กล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์
และได้รับรับเกียรติจาก นายศิริชัย วิชชุวัชรากร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราช
 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


 
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสด ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากนักเรียน
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การแปรอักษร  ทรงพระเจริญ เพื่อถวาย
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้  นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีฯ นำสมาชิกสภาเทศบาล
คณะหัวหน้าส่วนการบริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน  พนักงานครู 
ร่วมในพิธีฯ     สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


 
ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสด ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายทรงพล  ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภา เทศบาลฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดมหาพุทธาราม

 
ลงนามถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานนำ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภา


 
ผลการจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผลการจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ปี 2562

 
ปลูกต้นรวงผึ้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน
ในพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ตรวจประเมินดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินดีเด่น ประจำปี พ.ศ.
2562  ตามโครงการคัดเลือก
สำนักทะเบียนต่างๆได้มีการยกระดับมาตรฐานของการพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียนและบัตรฯ  ในการนี้ นายนพดล  จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 199

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์