ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวรับมอบโล่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 
14 "อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์ "
ปีการศึกษา
2562  ณ  สนามศรีนครลำดวน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตศรึสะเกษ ในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีและรับมอบโล่
เกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน  ในครั้งนี้

 
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่
3
(ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม  ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้าง การป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง
และความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลฯ
ร่วมในพิธีดังกล่าวณ บริเวณด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
สุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)


 
ถวายเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกับภาคเอกชน  ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน
และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่ไป โดยได้นำต้นเทียนไปถวาย วัดในเขตเทศบาล จำนวน  13  วัด


 
หล่อเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดอบรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี
2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักการศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการ
หล่อเทียนพรรษา เป็นการสืบสานวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
 นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.
2562-2564)
 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
ตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
ประธานกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ปี
2562 ขนาดใหญ่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
 โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เข้ารับการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี
2562 ในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 204

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์