ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวto be number one จังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะ
กรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประเภทจังหวัด

to be number one จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ณ  อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ
60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
งานมหรสพสมโภชน์ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่​ 22 พ.ค. 62 นายวีระศักดิ์​ วิจิตร์แสงศรี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
 นำส่วนราชการ​ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ​ร่วมใจกันกว่า
3000 คน
รำเทิดพระเกียรติฯ​  และแปลอักษร​ งานมหรสพสมโภชน์ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่
10 
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู และพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี และร่วมรำเทิดพระเกียรติในครั้งนี้

 
การอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสมพร จึงสิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี
โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ
ตลอดเทคนิควิธีการต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดย
นางอุไร  บัวบาน  รองปลัดเทศบาล  กล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์  และได้รับ
รับเกียรติจาก นายเปรม ปิยรัตนานนท์ ผู้บริหารการอบรมหลักสูตรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าว ประจำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 
กิจกรรมวิชาการทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
กิจกรรมวิชาการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์
 โรงเรียนเทศบาล
7 หนองตะมะพันทาโนนกองฯ เพื่อคัดเลือก
นักเรียนตัวแทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทาง
วิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้แสดงความสามารถและผลงานทางวิชาการ
โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมนำคณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล แก่
พระสงฆ์ พระนวกะ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ

 
ต้อนรับเทศบาลตำบลบึงบูรณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ 
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ  ให้การต้อนรับ
 นายไอคุ้น  ปัญจศุภวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลบึงบูรพ์และคณะ 
ในการมาศึกษาาดูงาน บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบยั่งยืน
 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ และศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะ 
การจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง  (
RDF)

 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 33 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษมอบหมาย
ให้  นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 
33 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่
19  เมษายน -10  พฤษภาคม  2562 โดยนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กล่าวรายงานวัตถุ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้แสดงออกทางด้านกีฬา ตื่นตัวในการออกกำลังกาย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1.  ประเภทอาวุโส 40  ปีขึ้นไป ชนะเลิศ  ทีมไปรษณีย์ราศีไศล
รองชนะเลิศ  อันดับ 
1  ทีมชัยทำป้าย
รองชนะเลิศ  อับดับ 
2  ทีมสิงห์เล็ก
2.ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศทีมทนายตั้ม
รองชนะเลิศอันดับ 
1 ทีมชัยทำป้าย
รองชนะเลิศอับดับ 
2 ทีมเฮเดย์สปอร์ต
  สนามฟุตบอล  กกท.จังหวัดศรีสะเกษ


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 199

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์