โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


เยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ ในการออกเยี่ยมมารดาและทารกแรกเกิด  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลมารดาและทารกในระยะหลังคลอดในเบื้องต้น 

 
ถังขยะอินทรีย์ ลดปริมาณขยะอินทรีย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมการทำ
ถังขยะอินทรีย์ ลดปริมาณขยะอินทรีย์  หรือขยะเปียกครัวเรือน โดยดำเนินการ
จัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"ในครัวเรือนของตน และยังเป็น
การลดขยะจากต้นทางได้อีกทางหนึ่ง ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 
โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ที่ชำระภาษี 3  ประเภท ดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดืน

3.ภาษีป้าย

ขอขอบคุณ ธนาคาร, ห้างหุ้นส่วน,และร้านค้า  ที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัล ดังนี้

1.บริษัท ทีทีคอม จำกัด สนับสนุน - ทีวีจอแบน 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

2. ธนาคารอิสลาม สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน- รถจักรยาน  2  ล้อ  จำนวน 3 คัน

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน - ทีวี 
LED  SHAP ขนาด 40  นิ้ว จำนวน 1  เครื่อง

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน - ตู้เย็น SHAP ขนาด 34 kg. จำนวน 1 เครื่อง

5. ร้านอิ๋วฮะวัสดุก่อสร้าง  สนับสนุน - ทีวี  LED ขนาด 32 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง

6. ธนาคารออมสิน สนับสนุน - พัดลม 16  นิ้ว  จำนวน 6 เครื่อง

7. ร้านชนนเครื่องเขียน สนับสนุน - จักรยาน 2 ล้อ จำนวน  2 คัน

- พัดลมเล็ก  จำนวน 6 เครื่อง

- กระติกน้ำร้อน KASHIWA จำนวน 4  ใบ

- หม้อหุงข้าว ACLASS  จำนวน 4 ใบ

  อาคารเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลฯ ชั่วคราว (เกาะห้วยน้ำคำ)

สำหรับรายชื่อท่านที่โชคดีได้รับรางวัล   เทศบาลฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 
ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ(RDF) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ได้ให้การต้อนรับ
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  และคณะฯในการศึกษาดูงาน
การก่อสร้างหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ  ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา (๘๐ พรรษา) เกาะห้วยน้ำคำ และการศึกษาดูงาน
โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะ(
RDF) ในกระบวนการทำงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยรวมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองสาด ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสันติธร  ยิ้มละมัย  รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่  ๑ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองอธิการบดี
สถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการอบรม
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
  ณ อาคารดุสิตฮอลล์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เพื่อติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1 (เดือนเมษายน) ณ ห้องประชุมขุนแผน 

 
เลือกตั้งประธานชมรมผู้นำชุมชนคนใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในการเลือกตั้งประธานชมรมผู้นำชุมชนคนใหม่
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร
ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี
2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ
60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 186

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์