ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ปอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
 เป็นประธานในการเปิดงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ทั้งนี้ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ "รัชมังคลานุสรณ์"

 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
  และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก
 ในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
  พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่
  ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

 
อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม

 
ออกตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด
 และมารดาหลังคลอดตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้
 เกี่ยวกับการปรับตัวสู่เตรียมการเป็นมารดาพร้อมทั้งแนะนำวิธีดูแลเด็กแรกเกิด

 
ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานประชุม
 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนา
 การบริหารโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF
 และปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกิดความคุ้มค่า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเมืองศรีสะเกษ และพี่น้องประชาชน

 
ลอยกระทง ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ท่านผู้ว่าราชการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี
 ลอยกระทง ประจำปี 2560 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

 
ประกวดวงดนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมสมาชิกใหม่ในเขตเทศบาล(เด็กแรกเกิด)
ในรอบเดือน ตุลาคม
2560 จำนวน 8 ราย ในเขตเทศบาลฯ มอบตะกร้าความห่วงใย
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และแนะนำวิธีเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับมารดาหลังคลอด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 179

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์