โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวดนตรีในสวนศรี ปี 7 ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
บรรยากาศภายในกิจกรรมดนตรีในสวนศรี ปี 7 ครั้งที่ 4 ในค่ำคืนวันแห่งความรัก
 
Valentine day ประจำปี 2561 วันที่ 14 ก.พ. 2561 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้กล่าวพบปะประชาชนในงาน โดยโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุข ความบันเทิง ให้กับประชาชน ในทุกเย็นวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา
17.00-20.00น.ครั้งต่อไปพบกันในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ(เกาะห้วยน้ำคำ)

 
พิธีมอบทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
 นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
 ค่าปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
 ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งสิน ๑๙๔ ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
ดนตรีในสวนศรีครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะ
กับประชาชนที่มาร่วมชมและรับฟังดนตรีในบรรยากาศสบายๆ ในโครงการ
ดนตรีในสวนศรี ปีที่
7 บรรเลงเพลงโดยวงตั้มสานฝัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 (เกาะห้วยน้ำคำ) และสัปดาห์หน้าในวันเสาร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561

 
ออกตรวจเยี่ยมในการจัดสอบ O-NET PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สำนักการศึกษา  และคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ออกตรวจเยี่ยม 
ในการจัดสอบ
O-NET  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 ณ  โรงเรียนเทศบาล
1  (วัดเจียงอี)

 
ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยม เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนฯและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม
เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน
7 ราย
พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ในการดูแลทารกแรกเกิด

 
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่ อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษและ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 คือ นางจำปี ทองสุข บ้านเลขที่ ๙๘๐๙ ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ
 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการผู้สูงอายุ โดยนางสาวศรีเงี่ยม ณูรักษา
  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 182

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์