โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆ



















โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ



 

สถานที่ท่องเที่ยว






















เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



ดร.ฉัฐมงคล อังสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม
 เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 10 ราย
 พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ในการดูแลทารกแรกเกิด ให้แก่คุณแม่มือใหม่
  เป็นโครงการดีๆ ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
 และยังเป็นขวัญกำลังใจแก่มารดาและทารกแรกเกิด จากเทศบาลเมืองศรึสะเกษ
  

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปั่นสามล้อรับจ้าง ด้านการให้บริการและด้านสุขภาพอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป้นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปั่นสามล้อรับจ้าง ด้านการให้บริการและด้านสุขภาพอนามัย
 อันจะส่งผลถึงบุคลิกภาพทีดี สร้างความประทับใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
 เป็นการสร้างรายได้แก่ผู้มีอาชีพปั่นสามล้อรับจ้าง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ รร.เทศบาล ๑ 

 
ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
 รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

 
โครงการประกวดกิจกรรม วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   





 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดกิจกรรม
 วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 7
 บ้านหนองตะมะ พันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2) เพื่อคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนในสังกัด
 เข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 
อบรมให้ความรู้ ด้านสิทธิและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
  ด้านสิทธิและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"

 
ประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   




ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ  มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
 รองนายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  จังหวัดศรีสะเกษ  แห่งที่  ๒
 ในการนี้ นายกิตติทัต  สุตธรรม  ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา 
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  รองปลัดเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเสนอข้อมูล วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง และรับฟังข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของประชาชนที่มาร่วมในการประชุมในครั้งนี้
 ณ  หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล ๑  (วัดเจียงอี)

 
TO BE NUMBER ONE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด และชมรม
TO BE NUMBER ONE
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมนันทพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

 
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๗ ปี พระราชกิตติรังษี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ  ๗๗ ปี พระราชกิตติรังษี ท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ได้ร่วมถวายมุทิตาสักการะพิธีทำบุญวัฒนมงคล  ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 186

บริการเป็นของเรา




ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2




ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต



ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ





ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)



ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

























  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ




นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ










แผนที่สีเขียว(greenmap)




ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์