ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประมวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประมวนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 11
 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ จ.ศรีสะเกษ

 
กิจกรรมอบรมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
 กิจกรรมอบรมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนหนองยาง

 
ให้กำลังใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล
 รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเยี่ยม
 ให้กำลังใจเด็กแรกเกิดตามโครงการสงเคราะห์มารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชน
 ในเขตเทศบาล จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่มารดาแนะนำเพิ่มทักษะ
 วิธีดูแลเด็กแรกเกิดอย่างถูกวิธี ซึ่งโครงการนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ดำเนินการมา
 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในชุมชน

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม
 "สภากาแฟเช้า"ศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน
2560 ที่อาคารพระยาไกรภักดี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
 ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพานิชย์ ในจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ท่านอุไร บัวบาน พร้อมด้วย ท่านพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
 รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ปลูกดาวเรือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
 ได้เตรียมกรอกดินใส่ถุง  เพื่อปลูกดาวเรือง ในช่วงเดือนสิงหาคม
ให้ออกดอกในเดือนตุลาคม  เพื่อนำไปประดับเมืองศรีสะเกษ ในช่วงวันพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกบ้านร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง
 เพื่อใช้ประดับบ้านเรือนของตนเอง ให้บานสพรั่งในช่วงวันดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 
ได้จัดระเบียบฟุตบาททางเท้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้จัดระเบียบฟุตบาททางเท้า และเก็บป้ายโฆษณาที่วาง
ไม่เป็นระเบียบเพราะทำให้กีดขวางและเกิดอันตรายต่อการสัญจรของประชาชนในบริเวณ
ฟุตบาททางเท้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและของประชาชน  ขอความร่วมมือ
ผู้ประกอบการทุกท่าน อย่านำสินค้ามาวางบริเวณฟุตบาท เพราะฟุตบาททางเท้าใช้สำหรับ
ให้ประชาชนใช้เดินสัญจร เพื่อที่จะได้ไม่ลงไปเดินบนถนน  ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่มารดาและเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ
 รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม
 ให้กำลังใจแก่มารดาและเด็กแรกเกิด ในชุมชน จำนวน 
8 ราย นอกจากนั้น
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวสู่การเตรียมเป็นมารดา
 มีการแนะนำเพิ่มทักษะวิธีดูแลเด็กแรกเกิดอย่างถูกวิธี ซึ่งโครงการนี้
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีรายได้น้อยในชุมชน

 
เปิดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสร้างการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจำปี
2560 ซึงจะมีการศึกษาดูงาน นิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
ที่ท้องสนามหลวง ในวันที่
13 มิ.ย.2560 นี้ จำนวน 500 คน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลฯ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 172

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์