ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการผู้สูงอายุ โดยนางสาวศรีเงี่ยม ณูรักษา
  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
โครงการดนตรีในสวนศรีปี 7 ครั้งแรก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
โครงการดนตรีในสวนศรีปี 
7  ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี  เพื่อสร้างความสุข
นันทนาการให้ประชาชนทุกท่าน ได้พักผ่อนในวันหยุดครั้งต่อไปพบกัน
ในวันเสาร์ที่ 
กุมภาพันธ์  2561  เริ่มบรรเลงตั้งแต่เวลา  17.00  น.
  ดนตรีไพเราะ   อาหารอร่อยราคาถูก    ณ  เกาะห้วยน้ำคำ

 
เยี่ยมค่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายกริชชัย  ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ให้เกียรติเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  ณ  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
วันเด็ก 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ท
โดย ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่
 ได้ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมบู๊ทต่างๆ  และขอขอบคุณส่วนราชการ 
ห้างร้านต่างๆ ที่ได้นำของขวัญ ของรางวัล นำความสุขมามอบให้กับเด็กๆในครั้งนี้ด้วย

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม

 
ประชาคมระดับเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในการประชาคม
  ระดับเมือง เพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประสังคม ณ ห้องประชุม
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อสู้กับยาเสพติดและพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (
MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ โดย  นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมในพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 180

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์