ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 7 โรง
 ที่ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ" จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นประจำปี  2560  ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

 
รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในการรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นตัวแทน
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน
25,899 ดอก 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
สัมภาษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
จากสถานีวิทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในประเด็นของการดูแล
บริหารจัดการขยะ และการจัดเตรียมพื้นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
ทิ้งกระจาดบริจาคทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ในวันนี้  เวลา  14.00  น. นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลซิโกว ทิ้งกระจาดบริจาคทานแก่ประชาชน
ที่ยากไร้ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน
ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ณ  มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

 
การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ  รองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม
การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติ
จนกลายเป็น "วิถีชีวิต"  ณ  ห้องประชุมกองสวัสดิการ

 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ประดิษฐ์ ศิลาบุตร และคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
, นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการกีฬา
แห่งประเทศไทย และนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี

 
ตรวจเยี่ยม ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม
ความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
RDF
 โดยมี นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ
 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมชั้น
2
  และได้ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ณ บ้านหนองสาด ด้วย

 
CCTV PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
การประชุมจัดทำร่างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV และระบบป้องกัน
ความปลอดภัยในเขตเทศบาล ให้บริการประชาชนผ่านระบบ แอพพิเคชั่น
 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น2 สำนักงานเทศบาลฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์