โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง "โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง  "โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP  นวัตวิถี" โดย
ได้รับเกียรติจาก  นางสาววริศรา  โสภาค  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  
ณ  ห้องประชุมมงคลอาคารกองสวัสดิการสังคม

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
7/2561 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน ในการ
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
7/2561  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาของเทศบาลฯ  ณ  ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย สตง. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ในนามประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ศรีสะเกษ
  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 และกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย สตง. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
  ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภันฑ์ (OTOP)
  อบจ.ศรีสะเกษ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลทั้ง 37 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ชลาลัย สุขสถิตย์ ตำแหน่ง
 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

 
วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

 
เยียวยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน เลขที่ 
27/2 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(ด้านหลังศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ)
 เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่
7 ต.ค. 61ที่ผ่านมา ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย
และจะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
โดยมีผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้


 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่
หลังคลอดและทารกแรกเกิด  ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา
ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการดีดี ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์