ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการ
แข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 ประจำปี
2562 สนามที่ 2 และงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาเรือพาย โดยมี
นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักกีฬา
และประชาชนที่สนใจร่วมในพิธีเปิดจำนวนกว่า
800 คน

 
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายสมเกียรติ  ศรีขาว 
นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายประสงค์  นวลสาย  หน.สนง.ปภ.จ.ศก
ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดย นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ
 รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้วย

 
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรึสะเกษมอบหมายให้ 
นางสมพร  สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่
ได้ออกเยี่ยม ดูแลช่วยเหลือราย นายฉัตรไชย  ทองบาง  (ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง)
และครอบครัว ที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ออกให้
ความช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและผู้ป่วย  ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และมอบสิ่ง
ของที่จำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


 
มอบถุงยังชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรึสะเกษมอบหมายให้
  นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ
, และหัวหน้าส่วนการบริหาร
เจ้าหน้าที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมพร้อม ทั้งหน่วยพยาบาล
ได้เข้าไปดูแลสุขภาพให้กับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น  จำนวน 
20  ครอบครัว

 
UNSEEN AMAZING TOUR SISAKET PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน
 
UNSEEN AMAZING TOUR SISAKET ท่องเที่ยวชุมชนมนต์เสน่ห์ 4 เผ่าไทย
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่
 
30 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2562  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะ
หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสเดินทางมาศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภา

 
ต้อนรับ สาวงามผู้ที่ได้รับตำแหน่ง"นางงามศรีสะเกษ ๒๕๖๒" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ให้การต้อนรับ สาวงามผู้ที่ได้รับตำแหน่ง"นางงามศรีสะเกษ ๒๕๖๒"ซึ่งประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวบูชาธรรม อุ่นเรือน
รองอันดับหนึ่ง นางสาวอนัญญา รัตนเกษม
รองอันดับสอง นางสาวปรียบดาว​ ผลภาษี​
ในโอกาสเข้ามอบช่อดอกไม้ขอบคุณ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ที่ได้ให้การสนับสนุนการประกวด "นางงามศรีสะเกษ ๒๕๖๒"
เมื่อวันที่
17 สค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
76 จังหวัด
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยมี
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 204

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์