โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ประชุมผู้ประกอบการรถขนส่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานประชุมผู้ประกอบการรถขนส่ง
 ผู้โดยสารทุกประเภท ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
 ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดระเบียบและพัฒนาสถานีขนส่ง
 ผู้โดยสารในทุกด้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
แถลงข่าวการประกวดวงโยธวาฑิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประกวด
   วงโยธวาฑิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ
  จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 61 ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ 
  มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมในการแถลงข่าว พร้อมกล่าวถึง
  ความพร้อมในการจัดการประกวดและความร่วมมือในด้านต่างๆ 
  ณ สนามฟุตบอลสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
  

  

 
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการประกวด
 ร้องเพลงลูกทุ่ง และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ร่วมสืบสาน
 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในประเภทต่างๆ ณ ลานออดหลอด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วย
 1. นายโอภาส บริสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางภูมิปัญญาด้านดนตรีสากล
 2. ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ครูเพลง
 3. ดร.สุฬิญน เทิดกิจเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีศึกษา
 4. นายมานะศักดิ์ หงษ์คำชัย ครูเพลง
 
 ผลการประกวดมีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
 -ชนะเลิศ ได้แก่เด็กหญิงกัฑภฉา โพชัยพัช ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 -รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงมาริษา ธรรมศักดิ์ ได้รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเกษสุนันท์ ลายันต์ ได้รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 
 รุ่นประชาชนทั่วไป
 -ชนะเลิศ เด็กหญิงสมัญญา นลินประดิษฐ์ ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 -รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงภัทราภรณ์ สีเลิศ ได้รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 -รองชนะเลิศอันดับ 2 นายยะสะ ทวี ได้รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 
 รุ่นพิเศษเฉพาะประธานชุมชน
 - ชนะเลิศ นางนริศรา อยู่คง ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 นายบรรจบ ปัดถา ได้รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 นางญานกร นันท์ทัตวสุธา ได้รับ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 
ลอยกระทง 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2561
 ตามที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันที่ 22พ.ย.61
 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีสาวงาม สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 18 สาวงาม
  โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการในการตัดสินจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
 
 1.คุณสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยานายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 2.คุณเพชราภรณ์ มหาสุวีระชัย ภริยารองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 3..ดร.กัลยาณีย์ ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนศรีสะเกษ
 4.คุณพัชรี มหาลวเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
 5.คุณศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 6.คุณจุฑารัตน์ หอมหวล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 
 ผลการประกวดมีดังนี้
 -รางวัลชนะเลิศได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวสุภาพพร ทองสร้อย
 ได้รับ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล GIFT VOUCHER 30,000 บาท
 จากร้าน MADOC CLINIC โรงแรมคุ้มลานนา & café ส่งเข้าประกวด
 
 -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาววิภาภรณ์ จำปาเรือง
 ได้รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล GIFT VOUCHER 20,000 บาท
 จากร้าน MADOC CLINIC วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ส่งเข้าประกวด
 
 -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 16 นางสาวเมย์ดานี มิ่งพิจารณ์
 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล GIFT VOUCHER 10,000 บาท
  จากร้าน MADOC CLINIC วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ส่งเข้าประกวด
 
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการรักษา
 ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จนทำให้งานประเพณีลอยกระทง
 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ ที่นี้

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด
 ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 โครงการดีดี ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
  

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานงาน
  "สภากาแฟเช้า" ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษและสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมเป้นเจ้าภาพในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และ นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
 ที่มาร่วมงาน "สภากาแฟเช้า" และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบป้ายงาน
 "สภากาแฟเช้า" ให้กับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
 ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ณ โรงอาหารเกาะห้วยน้ำคำ

 
แถลงข่าว "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2561" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในงานแถลงข่าว
 "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2561" โดยได้รับเกียรติจาก หน่วยงาน
 และองค์กรต่างๆ สื่อมวลชน ที่ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณสถานีขนส่ง ประกอบด้วย
 1.ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 2.ดร.นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 3.นางวัชรี คงธนบุรี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังวัฒนธรรม
 4.นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้าสำนักงานป้องันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ
 5.พ.ต.ท.สุคิด ขจรเพ็ชร์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองศรีสะเกษ
 6.ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ นักวิชาการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ
 ในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
 ในวันที่ 22 พย. 61 ณ บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ ลอยกระทง ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโฟม

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
 สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
 ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ที่ได้สร้างชื่อเสียง และได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียง ครั้งที่ 36
  ณ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ด.ช วันวิเศษ วงละคร นักเรียนชั้น ม. 3
 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ได้รับรางวัลแชมป์จากการแข่งขันการชกมวย
 ศึกมวยไทย 7 สี รุ่นไลท์ฟลายเวท โดยใช้ชื่อในวงการว่า "เพชรเมืองศรี อ๊อดตึกแดง"
  สังกัดค่าย ส. จารุวรรณ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์