ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวบวงสรวงรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีบวงสรวงรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ทั้งนี้ นางประเทือง  สุพรรณฝ่าย
ภริยารองผู้ว่าราชการฯ และนางสกุลทิพย์  อังคสกุลเกียรติ  ภริยานายกเทศมนตรีฯ
 ได้เปลี่ยนเครื่องทรงพระนางศรีสระเกศ พราหมณ์นำประกอปพิธีบูชาเครื่องบวงสรวง
 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการ 
พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจกันจัดพิธีบวงสรวงรูปหล่อ
พระนางศรีสระเกศขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสืบต่อไป

 
ดนตรีในสวนศรี ปี 7 ครั้งที่ 4 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
บรรยากาศภายในกิจกรรมดนตรีในสวนศรี ปี 7 ครั้งที่ 4 ในค่ำคืนวันแห่งความรัก
 
Valentine day ประจำปี 2561 วันที่ 14 ก.พ. 2561 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้กล่าวพบปะประชาชนในงาน โดยโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุข ความบันเทิง ให้กับประชาชน ในทุกเย็นวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา
17.00-20.00น.ครั้งต่อไปพบกันในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ(เกาะห้วยน้ำคำ)

 
พิธีมอบทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
 นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
 ค่าปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
 ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งสิน ๑๙๔ ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)

 
ดนตรีในสวนศรีครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะ
กับประชาชนที่มาร่วมชมและรับฟังดนตรีในบรรยากาศสบายๆ ในโครงการ
ดนตรีในสวนศรี ปีที่
7 บรรเลงเพลงโดยวงตั้มสานฝัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 (เกาะห้วยน้ำคำ) และสัปดาห์หน้าในวันเสาร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561

 
ออกตรวจเยี่ยมในการจัดสอบ O-NET PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สำนักการศึกษา  และคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ออกตรวจเยี่ยม 
ในการจัดสอบ
O-NET  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 ณ  โรงเรียนเทศบาล
1  (วัดเจียงอี)

 
ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยม เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนฯและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม
เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน
7 ราย
พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ในการดูแลทารกแรกเกิด

 
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่ อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษและ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 คือ นางจำปี ทองสุข บ้านเลขที่ ๙๘๐๙ ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ
 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 180

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์