โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่
 หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา
 ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการดีดี ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรม
 อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
  

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการจุดประกายความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น
  และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
  

 
อบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษาการประเมินและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สายงานการสอน
ณ ห้องลีลาวดี รร.เทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
การแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2562
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
4 โนนสำนักมิตรภาพ 

 
ฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายสถิตย์ โลปัดถา
ประธานขุมชนป่าม่วงกล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 ณ ที่ทำการชุมชนป่าม่วง

 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 62 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จาก ๑๖  ประเทศ (
Bulgaria,  China,  Hungary, India ,
 Indonesia  ,Israle,  Morocco, Nepal,  Poland, Russia,  South  Korea,
Sri  Lanka,  Thailand,  USA, USA2,  Uzbekistan) และได้ร่วมพิธีลงนาม(MOU)
 และประกาศเมืองโบราณศรีสะเกษเป็นภูมิปัญญาการจัดการระบบ
คูน้ำคันดินเพื่อการเกษตรระดับโลก 

 
วันยุทธหัตถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดศรีสะเกษ 18 ม.ค.โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประชาชนร่วมในพิธี ณ หอประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

 
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี
"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 มอบหมายให้  นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมพนักงานเทศบาล
ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 191

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์