ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่หลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล
และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่หลังคลอดและสมาชิกใหม่
ของครอบครัว  ณ  ชุมชนในเขตเทศบาล

 
ปลูกต้นไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
มอบหมายให้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 นำหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน นักเรียนจากโรงเรียน
ในสังกัด ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จำนวน
250 ต้น ณ บริเวณภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา
 เกาะห้วยน้ำคำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
เขตพื้นที่เทศบาล ตามยุทธศาสตร์"เมืองแห่งต้นไม้" ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 2
 ประจำปี 2562 เพื่อแปรญัตติ และขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.
2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
วันแม่ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมเนื่องในวันแม่ 2562

 
วัน รพี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวินัย พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมน้อมสักการะ ถวายพวงมาลา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เนื่องในวันรพี วันที่
7 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกและแสดงออกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อนักกฎหมายไทย
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษด้มอบหมายให้
 นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร่วมพิธีถวายพวงมาลาในครั้งนี้

 
ฝึกอบรมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการ
ฝึกอบรมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี

 
ออกตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนประถม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียนประถม

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และคณะศึกษาดูงาน
 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง
 
การบริหารจัดการระบบสุขภาพในเขตเมืองของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 201

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์