ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพิธียกช่อฟ้าวัดป่าบ้านขาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธียกช่อฟ้าวัดป่าบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

 
เปิดงานสงกรานต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานสงกรานต์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้ครอบครัวอบอุ่น 
ระดับเทศบาล  จากนั้นร่วมสรงน้ำพระพุทธอภัยมงคลสมังคี  สรงน้ำหลวงพ่อโต
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  มอบของที่ระลึก  เนื่องในเทศกาล  งานประเพณีสงกรานต์
 ประจำปี 
2561  ณ  บริเวณศาลหลักเมือง

 
ถนนเข้าเย็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน"ถนนเข้าเย็น" โดยมีการแสดงของดนตรี"วงน้ำหวาน" และศิลปินวง
OA
คู่แฝดอิสาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรึสะเกษ

 
วันจักรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 
 โดยมีนายมาโนช มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
 พนักงานครู ร่วมในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
แถลงข่าว “สงกรานต์ ถนนเข้าเย็น สนุกสุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
แถลงข่าว
สงกรานต์ ถนนเข้าเย็น สนุกสุขใจ  ไร้แอลกอฮอล์ งานประเพณีสงกรานต์
 ประจำปี  ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และระมัดระวังในการเล่นน้ำ
 การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะขับรถ
และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ,วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดศรีสะเกษ
สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ

 
ปิดการแข่งขัน ฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่ 32 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ. ประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
ฟุตบอลพระนางศรีคัพ ครั้งที่.
32 พร้อมทั้งมอบโล่และเงินรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทอาวุโส 40 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ ไปรษณีย์ราษีไศล

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ อบจ.ศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เพื่อนเส้นทางลูกหนัง

ประเภทประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ. ได้แก่ เฮเดสปอร์ตวัดเลียบ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศ.ก.ว. ต้นกล้าฟุตบอล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กิตติเมธฟาร์ม

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ คูก้าอะแคนนี่มี่

ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ฯหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน
พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมชมร่วมเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลพระนางศรีคัพ
และร่วมในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล
1 ( วัดเจียงอี. )

 
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานอบรม
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ณ ห้องประชุมสภา 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 0-12 ปี โดยเครื่อข่าย อสม. (PCU5) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบให้
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการเปิด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
0-12 ปี โดยเครื่อข่าย อสม. (PCU5)
 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 180

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์