ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่เพื่อขอบคุณ(ลอยกระทง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   รูปที่ผมนำมาลงอาจไม่มีรูปพี่ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานครบทุกท่าน  แต่ผมขอให้พื้นที่ตรงนี้เพื่อ
ตอบแทนความตั้งใจ  และแรงกายแรงใจของพี่ๆไม่ว่าจะเป็น งานไฟฟ้า งานสวน
ของสำนักการช่างและสำนักการศึกษาทุกๆท่าน ที่ร่วมกันบรรดาลให้เกาะห้วยน้ำคำ ในวันลอยกระทงสวยงาม
ผมเองมีโอกาสได้ไปดูการปฏิบัติของพี่ๆทุกๆท่านแล้ว อยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อตอบแทน
ทุกๆความตั้งใจที่ผลออกมาแล้วดีเยี่ยม ไฟทุกดวง ต้นไม้ทุกต้น สวยงามอย่างมากครับ
และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยที่นำประมวลภาพงานลอยกระทง ประจำปี 2553
มาลงให้ชมกันล่าช้า  ซึ่งท่านสามารถชมประมวลภาพได้ที่บล็อคขวามือหรือ
คลิ๊กที่นี่ครับ!

 
กำหนดระยะเวลายื่นและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                   ด้วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงระยะเวลาของผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาลต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี   

 

                  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาเพื่อ ยื่นแบบและชำระภาษี ทั้ง3  ประเภท  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ.2554  เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้ทราบ โดยทั่วถึงแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี โดยมีกำหนดระยะเวลาของการยื่นแบบ  ดังนี้

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  28  กุมภาพันธ์  2554 

ภาษีป้าย                   ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  31  มีนาคม  2554 

ภาษีบำรุงท้องที่          ยื่นแบบและชำระภาษี   ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  30  เมษายน  2554

 

                   หากท่านใดมีข้อข้องใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้  สำนักการคลังเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  หรือ โทรสอบถามได้ที่  0 - 4562- 0211-4  ต่อ  133  ได้ในวันเวลาราชการ หรือที่  www.musisaket.go.th

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด 24 พย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  นำโดยนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด ตามที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พย. 53 ครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่วันแรก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 
ชัดเจนมากครับ ว่าพี่น้องประชาชนดีใจอย่างเห็นได้ชัด ที่ได้พบปะพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรี
และเทศบาลฯ  ซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้พูดคุยกับเทศบาลฯเราอย่างเปิดอก
และท่านนายกฯก็ลงไปรับฟังปัญหาด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 23 พย.53 ช่วงเย็น
ที่ รร.เทศบาล 6 มิ่งเมืองครับ

 
นางนพมาศ2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะสำหรับ ประมวลรูปรวมงานลอยกระทง ปี 2553 แต่วันนี้ขอนำรูปนางนพมาศ
ประจำประจำนี้มาให้ชมกันก่อนครับ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 15
นางสาววรรณรัตน์  รัตนวัน ร้านร่มไม้เนื้อย่างเกาหลีส่งเข้าประกวดครับ

 
นครลำดวนสัมพันธ์ 18 พย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
กิจกรรมดีๆ ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง นครลำดวนสัมพันธ์  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
ที่หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย สบายๆครับ

 
ลงแขกเกี่ยวข้าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายมาโนช  มหาสุวีระชัย
และหัวหน้าส่วนการงาน ฯลฯ เดินทางไปร่วมด้วยช่วยกัน ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ รร.เทศบาล 7
ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เมื่อช่วงสายๆของวันที่ 17 พย. 53

 
ประชุมสภาฯ 16 พย.53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


  
  
 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2553
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2553  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น 2
ขอนำประมวลภาพคร่าวๆมาฝากให้ชมกันครับ กับภารกิจอีกอย่างของเทศบาลฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 191 จาก 199

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์