ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวภาษี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
คู่แท้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ นำภาพแห่งความประทับใจสักภาพมาฝากทุกๆท่านครับ ภาพบรรยากาศ
ที่ผมโชคดีได้ออกไปเก็บมาจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ(มอบรถเข็น) ภาพที่ถ้าหลายๆท่าน
ได้ไปสัมผัสเหมือนผมคุณจะไม่ลืมมันเลย "คู่แท้" ขอใช้คำๆนี้สำหรับผู้ชายที่ถึงแม้ชีวิตจะโชคร้าย
ต้องมากลายเป็นผู้พิการ แต่พี่สว่าง  ธนะชาติ ก็มีภรรยาที่อยู่ดูแลไม่ทิ้งกันไป
อย่าว่ากันนะครับ ที่ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบแทนความดีของผู้หญิงคนหนึ่ง กับชีวิตคู่ที่น่าประทับใจ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เราออกไปหาพี่น้องเหมือนเดิมครับ กับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 28 ธค. 53
ณ ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค  มีพี่น้องเข้าร่วมพูดคุยกับเทศบาลฯมากมาย และก็ได้มีหน่วยงานอื่น
เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เช่นเคยครับ

 
ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านรองปลัดเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง ธานีและนายเกียรติศักดิ์  ธรรมกุล ได้เดินทางไป
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ อบจ. เมื่อวันที่ 28 ธค. 53
เพื่อรับการถ่ายโอน งานทะเบียนพาณิชย์

 
มอบทุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนเทศบาล 7 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นายสมโภชน์  ธุวธารางกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีฯ
เป็นประธานมอบเงินการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7

 
เปิดธนาคารออมสิน สาขาใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. นางพัชรี  มหาลวเลิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและคณะ
เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาถนนเทพา
ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในวันเปิดสาขาถนนเทพามากมาย

 
กีฬาสี ท.7 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะ นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเดินการแข่งขันกีฬาสีประจำปี เพื่อให้น้อง ๆ
นักเรียน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด กับ 1 กิจกรรมดีๆของเทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ หนองยาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กับโครงการดีๆที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
เทศบาลเคลื่อนที่ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 ธันวาคม  2553 เทศบาลเคลื่นอที่ได้ออกไปเยี่ยมเยือน
พี่น้องประชาชนที่โรงเรียนหนองยางหนองม่วง(เทศบาล5)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 188 จาก 199

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์