โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ น้องๆนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยเฉลิมการญจนา ศรีสะเกษ
ที่มาฝึกงานกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศน์ เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ป.ปักษ์ใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับคัดเลือก
ตามโครงการ สุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ได้ออกสุขาภิบาลร้านอาหาร ป.ปักษ์ใต้ ร้านอาหารรสชาติทางใต้เดิมๆ ที่ต้องลองไปชิมเองครับ
เลย บิ๊กซี ไปนิดเดียว มองขวามือไว้ครับ  

 
ประดับไฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อแม่หลวงของชาวไทยของเรา
ด้วยการประดับไฟ เฉลิมพระเกียรติ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แวะผ่านมาชม
ความสวยงามได้ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษค่ะ

 
อบรมโครงการปลอดวัณโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ท่านรองปลัดเทศบาล นายบุญเพ็ง  ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลอดวัณโรค
โดยภาคีเครือข่ายในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอีค่ะ

 
ประชุมสภา 17 สค 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator     
  
  
ภายบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2553 ครั้งที่2
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น2 ค่ะ 

 
อบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น 4
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการดีๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน ปี 2553 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ค่ะ

 
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
  
  
  
  
  

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553 ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความจงรักภักดีแด่แม่หลวงของเราชาวไทย  

 
ปลูกต้นไม้ วันแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการดีๆ กิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกรอบ
โครงการ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ที่สวยสาธารณหนองอุทัย เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 11 สิงหาคม  2553 โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายนพดล จันทร์พวง
เป็นประธานในพิธี  และท่านปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายอัศนี  ประทุมวงศ์  กล่าวรายงานค่ะ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 184 จาก 186

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์