โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ต้อนรับท่านผู้ว่าฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ได้ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งพ่อเมืองที่นี่ ชาวศรีสะเกษยินดีต้อนรับครับ

 
เยี่ยมเด็ก 30 กย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นำทีมเทศบาลฯ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ ท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญครับ
จึงไม่ได้ไปตัวเอง ซึ่งปกตินี่จะเป็นโครงการที่ท่านนายกฯเน้นมากๆครับ ต้องไปด้วยตนเองทุกครั้ง

 
อำลาอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรียกน้ำย่อยก่อนนะครับ กับภาพการเลี้ยงเกษียณพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภาพบางภาพ
ซึ่งในงานสาวๆแต่งตัวกันมาสุดๆ ความสนุกที่มี ทั้งน้ำตาที่มีให้เห็น แล้วจะลงแบบเต็มๆให้ดู
วันนี้เรียกน้ำย่อยไปก่อนครับ

 
สันนิบาตเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมสันนิบาตเทศบาล ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธาน มีเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมประชุมมากมายครับ

 
ทัศนศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ไปทัศนศึกษาดูงานที่พัทยา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและทำ
ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ที่เกาะห้วยน้ำคำ ให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
ในภาพ ขอขอบคุณสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิยาลัยบูรพา อย่างมากครับ
ที่ให้คำแนะนำอย่างมาก กับคณะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ตรวจประเมินเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ขำรับการตรวจประเมินเมืองน่าอยู่ ซึ่งในภาพคณะกรรมการออกตรวจพื้นที่ตามชุมชน
ซึ่งต้องขอขอบคุณทางชุมชนต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีครับ

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ออกเยี่ยมทารกแรกเกิด กิจกรรมดีๆ ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องครับ

 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน  2553 ณ ห้องประชม วัดเจียงอี ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน
ชุมชนวัดเจียงอี(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2553 http://www.musisaket.go.th/images/new_mail.gif

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 183 จาก 187

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์