โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ลงแขกเกี่ยวข้าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายมาโนช  มหาสุวีระชัย
และหัวหน้าส่วนการงาน ฯลฯ เดินทางไปร่วมด้วยช่วยกัน ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ รร.เทศบาล 7
ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เมื่อช่วงสายๆของวันที่ 17 พย. 53

 
ประชุมสภาฯ 16 พย.53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


  
  
 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2553
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2553  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น 2
ขอนำประมวลภาพคร่าวๆมาฝากให้ชมกันครับ กับภารกิจอีกอย่างของเทศบาลฯ

 
กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
มอบน้ำดื่มผู้พิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator      

นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางไปที่เกาะห้วยน้ำคำ
เพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มอบน้ำดื่ม แด่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ครับ

 
ประชุมชนกรรมการชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม
กรรมการชุมชน ทั้ง 46 ชุมชน ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 11 พฤศจิกายน  2553 ก่อนจะเดินทางต่อไปที่เกาะห้วยน้ำคำครับ

 
เยี่ยมทารกแรกเกิด 10 พย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการดีๆ ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เยี่ยมทารกแรกเกิดตามชุมชนต่างๆ ได้กองสวัสดิการสังคม
ได้ออกสำรวจมา ในเรื่องนี้ถ้าไม่ติดธุระสำคัญจริงๆแล้ว  ท่านนกยกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ท่านจะไม่พลาดที่ออกเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง  ซึ่งเมื่อเช้าวันที่ 10 พย. 53 นี่เองครับ
ท่านนายกฯก็ได้ออกเยี่ยมทารกแรกเกิดอีกเช่นเคยครับ

 
น้ำพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นตัวแทน แจกน้ำพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่บริเวณ
หน้าสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พย. 53

 
ส่งนักกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ได้กล่าวโอวาท ส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เดินทางไปแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน  2553

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 181 182 183 184 185 186 187 188 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 181 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์