โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆ



















โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ



 

สถานที่ท่องเที่ยว















ใกล้แล้วๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   





ใกล้แล้วครับ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเรา ประเพณีลอยกระทง ปี 2553
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทง
ซึ่งก็มีประธานชุมชน สท. และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมมากมายครับ

 
เชิญชวนกินเจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



นายฉัฐมงคล  อังดสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ให้สัมภาษณ์เคเบิ้ลท้องถิ่น
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมกินเจ ซึ่งเป็นการทำบุญอีกทางทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับ

 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ตุลาคม  2553 ณ ชุมชนวัดเจียงอี ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(ย้อนหลัง)
อีกหนึ่งความช่วยเหลือจากเรา เทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
รายการทั่วล่าฟ้าใส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



สัมภาษณ์สด นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-11.00 น.
ที่สถานีวิทยุ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 FM ในช่วงดำเนินรายการมีพี่น้องประชาชนโทรเข้าสอบถามท่านนายกฯ
มากมายครับ เลยนำเอาไฟล์เสียงมาให้ฟังย้อนหลังกันครับ (โหลดบันทึกเสียงรายการทั่วล่าฟ้าใส)

 
ต้อนรับท่านผู้ว่าฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ได้ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งพ่อเมืองที่นี่ ชาวศรีสะเกษยินดีต้อนรับครับ

 
เยี่ยมเด็ก 30 กย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นำทีมเทศบาลฯ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ ท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญครับ
จึงไม่ได้ไปตัวเอง ซึ่งปกตินี่จะเป็นโครงการที่ท่านนายกฯเน้นมากๆครับ ต้องไปด้วยตนเองทุกครั้ง

 
อำลาอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   





เรียกน้ำย่อยก่อนนะครับ กับภาพการเลี้ยงเกษียณพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภาพบางภาพ
ซึ่งในงานสาวๆแต่งตัวกันมาสุดๆ ความสนุกที่มี ทั้งน้ำตาที่มีให้เห็น แล้วจะลงแบบเต็มๆให้ดู
วันนี้เรียกน้ำย่อยไปก่อนครับ

 
สันนิบาตเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   



การประชุมสันนิบาตเทศบาล ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธาน มีเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมประชุมมากมายครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 178 จาก 183

บริการเป็นของเรา




ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2




ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต



ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ





ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)



ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

























  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ




นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ










แผนที่สีเขียว(greenmap)




ผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์