ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการด้านทันตสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 

ท่านรองสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานมอบโล่รางวัล  และเกียรติบัตร
การประกวดนวัตกรรม โครงการด้านทันตสุขภาพ เมื่อช่วงเช้า วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ประชุมสภา 3 สิงหา 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยตนเองค่ะ

 
เด็กไทยฟันดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 

กิจกรรมดีๆ โครงการดีๆ ค่ะ โครงการอบรมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยฟันดี
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 กรกฏาคาม ที่ประชุมอินทนิล สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มีโรงเรียนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการนี้

 
มอบเงินส่งเจ้าของ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อเรื่องราวดีๆ กับคนดีๆ ยังมีให้เห็นครับ นางสมสวย  วิเศษสังข์ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประจำจุดให้บริการ "จักรยานให้ยืม" ที่เกาะห้วยน้ำคำ(เกาะกลางน้ำเดิม) ซึ่งมีผู้ใช้บริการจักรยานปั่น
นางสาวภัสราถรณ์  บุญยิ่ง ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ตะแกงรถจักรยาน พี่สมสวยติดต่อตามจนนำมาคืนให้
ซึ่ง ท่านรอง นพดล  จันทร์พวง เป็นประธานส่งมอบคืนเจ้าของเดิม ในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2553  

 
ถวายเทียน(เข้าพรรษา) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่วัดเจียงอี
โดยมีท่านรองปลัดเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง  ธานี ถวายเทียนแทนท่านนายกเทศมนตรีฯค่ะ  

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ออกเยี่ยมทารกแรกเกิด ตามชุมชนต่างๆค่ะ  


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 176 จาก 176

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์