โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว
อบรมครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล  จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เดินทางไปเป็นประธานในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาครับ

 
ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ 27 มีนาคม 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ออกเยี่ยมคุณลุงคุณป้า ตามโครงการ ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 ที่หอประชุม
โรงเรียนเทศบาล 2 ซึ่งก็มีเลขานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เดินทางไป
ร่วมในโครงการนี้ด้วยครับ

 
ท้องถิ่นเกมส์2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ กับการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นเกมส์ 2554 ที่ได้ทำพิธีเปิด-ปิด
ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่สนามวิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทุกความประทับใจ
ทุกความสนุก ทุกๆมิตรภาพ เก็บเอาไว้รอพบกันใหม่ในการแข่งขันครั้งหน้า
แต่ครั้งนี้ขออนุญาตฉลองแชมป์ตะกร้อกับบาสเก็ตบอล(ชาย) กับพื้นที่ในหน้าเว็บตรงนี้นะครับ(อย่าว่ากัน)

 
ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ 13 มีนาคม 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ไม่ติดธุระสำคัญจริงๆ มาเองครับ สำหรับท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ในทุกๆกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ถ้าภารกิจอื่นใดไม่สำคัญจริงๆ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านจะเดินทางไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้า
เสมอครับ ล่าสุด ที่วัดบ้านหนองคู เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554 กับโครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ ครับ

 
นกน้อย อุไรพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ผ่านไปแล้วครับ กับวงดนตรีหมอลำชื่อดัง นกน้อย อุไรพร ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
ซึ่งแฟนเพลงให้การต้อนรับกันอย่างดีเยี่ยมครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความประทับใจ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ

 
ควบคุมป้องกันโรคกลัวน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ผมไม่สามารถนำรูปเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ออกปฏิบัติงานกับโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคกลัวน้ำ(พิษสุนัขบ้า)ของงานควบคุมโรค และงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ
ลงได้ครับทุกๆท่าน ซึ่งได้ออกให้คำชี้แนะ และฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง
ซึ่งครั้งสุดท้ายจะเป็นที่ชุมชนศรีสำราญ ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่จะถึงครับ

 
เข้ารับโล่รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางนงพรรณ  สังข์แก้ว
ปลัดเทศบาลฯ นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาลฯ เข้ารับโล่รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมากาเด้นส์ จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย รางวัลที่ได้รับ ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของภาคประชาชน
ทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกันสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและการชี้แจงโครงการคัดแยกขยะสารพิษอันตราย ขึ้น
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี โดยมี
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 176 จาก 193

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์