ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น 4
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการดีๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน ปี 2553 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ค่ะ

 
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
  
  
  
  
  

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553 ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความจงรักภักดีแด่แม่หลวงของเราชาวไทย  

 
ปลูกต้นไม้ วันแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการดีๆ กิจกรรมดีๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกรอบ
โครงการ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ที่สวยสาธารณหนองอุทัย เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 11 สิงหาคม  2553 โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายนพดล จันทร์พวง
เป็นประธานในพิธี  และท่านปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายอัศนี  ประทุมวงศ์  กล่าวรายงานค่ะ

 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคมพระบรมราชินาถ” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

             นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษได้เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่  12 สิงหาคม 2553 จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2553 ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกใน  พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
            เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

 
เทศบาลฯเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

       เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณแม่ตัวอย่าง ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขึ้นในวันที่  11  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑(วัดเจียงอี) ซึ่งคุณแม่ตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือกประจำปี  2553  คือ  คุณแม่อนงค์  บุตรไชย  อายุ 85 ปี  ชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ ได้รับคัดเลือกเป็น  คุณแม่ตัวอย่าง  ประเภทแม่ผู้มีมานะ  อดทน ขยันหมั่นเพียร และคุณแม่ทองคำ  ชัยชาญ อายุ 66 ปี ชุมชนโนนสำราญ เป็นคุณแม่ได้รับคัดเลือกประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

           เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณแม่ตัวอย่างในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

  

 
อบรม อสม.ต่อเนื่อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ที่โรงอาหาร เกาะห้วยน้ำคำ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษต่อเนื่อง
ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 6 ขึ้น มี อสม.มาร่วมเป็นจำนวนมากมาย ขอขอบคุณที่
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาณ โอกาสนี้ค่ะ

 
โครงการด้านทันตสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 

ท่านรองสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานมอบโล่รางวัล  และเกียรติบัตร
การประกวดนวัตกรรม โครงการด้านทันตสุขภาพ เมื่อช่วงเช้า วันที่ 9 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ประชุมสภา 3 สิงหา 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยตนเองค่ะ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 174 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์