โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยววันเด็ก 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

                 นายฉัฐมงคล   อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM)  ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม  ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษในช่วงเวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลฯได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีเปิดงานวันเด็ก ณ เวทีหน้าอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิด

 

ในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอมอบของขวัญให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยการให้เข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด พร้อมทั้งมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ จากโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ทั้ง ๗ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ  มีการมอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงาน มีการออกร้านจัดนิทรรศการจากบริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมสนุกในฐานกิจกรรม เช่นสอยดาวคำถาม ตอบคำถามชิงรางวัล การจับสลาก เพื่อมอบของรางวัลพิเศษแก่เด็กที่มาร่วมงานมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมากมาย ทุกอย่างบริการฟรี

 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญชวนเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔   ในวันเสาร์ที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๔     สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  (เกาะห้วยน้ำคำ) ชมความยิ่งใหญ่ สวยงามของโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในอิสานใต้ ชมฟรีตลอดทั้งงาน

 

 
เทศบาลเคลื่อนที่ หนองตะมะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 
เทศบาลเคลื่อนที่ครั้งนี้เราเคลื่อนที่ไปชุมชนหนองตะมะครับ เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2553
มีหน่วยงานเข้าร่วมมากมาย และมีพี่น้องประชาชนร่วมพูดคุยกับเทศบาลฯ
และท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  ได้เข้ารับฟัง
ปัญหาจากพี่น้องประชาชน และร่วมพูดคุยถามไถ่ปัญหาด้วยตนเองครับ

 
เทศบาลฯ เตือนประชาชน ให้ระวังโรคสุกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator               นายฉัฐมงคล   อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เปิดเผยว่า   เมื่อวันที่  12  ธันวาคม 2553 ที่บ้านบึงหมอก ต.ส้มป่อย  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ  พบว่าเกตรกรผู้เลี้ยงสุกรกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  เนื่องจากสุกรที่เลี้ยงได้ตายเป็นจำนวนมากและได้ระบาดมายังพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์,บึงบูรณ์,ยางชุมน้อยและอำเมือง  โดยนายนัทธ์เวโรจน์ บูธาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษตรวจสอบผลของเนื้อเยื่อสุกรพบว่าติดเชื้อไวรัส โรค พี อาร์ อาร์ เอส
 PRRS ( Porcine reproductive and respiratory syndrome ) ซึ่งเชื้อดังกล่าวเกิดจากการจัดสุขภิบาลไม่ดี ทั้งการหมุนเวียนอากาศและสุขภาพของสุกร ความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เชื้อไวรัสจะถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายของสุกรป่วยทางอุจาระปัสสาวะ ลมหายใจ และน้ำเชื้อ และจะติดต่อไปยังสุกรตัวอื่นโดยการกิน หรือการสัมผัสโดยตรง เช่นการดม  การเลีย  หรือการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านอากาศหายใจหรือผ่านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ภายในฟาร์มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

 

     เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จึงขอเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังการบริโภคเนื้อสุกร ควรบริโภคเนื้อสุกรที่มาจากแหล่งที่ปลอดเชื้อ และผ่านการตรวจโดยปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  และสัตว์แพทย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้สังเกตุเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายที่แผงในตลาดสดเทศบาลฯจะมีเครื่องหมายของโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลหรือในตัวสุกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว   โดยไม่ทราบสาเหตุห้ามประชาชนนำเนื้อสุกรมาบริโภคโดยด็ดขาด และหากพบสุกรมีน้ำมูก  ขี้ตา เป็นไข้ตัวร้อน มีอาการเซื่องซึม   ไม่ให้ฆ่าและไม่ให้นำเข้ากลุ่มสุกร  ห้ามเคลื่อนย้ายโดดเด็ดขาด    หากพบเห็นให้รีบปรึกษาสัตวแพทย์หรือโทรแจ้งได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  โทร.0-4562-0211-4 ต่อ 153 ,157 หรือ 085-2055169  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

 
ช่วยกาชาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านรองสมพร  จึงศิรกลุวิทย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบจักรยานยนต์เพื่อช่วยในกิจกรรมงานกาชาด
ในช่วงปีใหม่ที่จะถึง ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับ

 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(ดาวน์โหลด)

 

 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 
 
 
กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ  ที่คณะจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษเข้าร่วม  ไล่ตั้งแต่พิธีเช้าถึงเย็น
ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ทุกๆท่านร่วมลงนามถวายพระพรออนไลท์ที่หน้าเว็บเทศบาลฯด้วยครับ

 
ปล่อยปลาเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม  2553 ที่เกาะห้วยน้ำคำ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คุณพ่อดีเด่นปี 2553 ครับ

 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 3  ธันวาคม 2553

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 174 จาก 184

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์