โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


อบรมครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


โครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการครับ โครงการพัฒนาศักยภาพครู  ในโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2554

 
มอบรถเข็นผู้พิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ออกเยี่ยมผู้พิการและส่งมอบรถเข็นซึ่งใช้สำหรับผู้พิการ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับ
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ ท่านนายกเทศมนตรีไม่พลาดครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ 26 มค. 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เทศบาลเคลื่อนที่ 26 มค. 54 ออกเยี่ยมพี่น้องเช่นเดิมครับ ที่หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 4
เมื่อช่วงเย็นตามปกติ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบริการพี่น้องมากมายเช่นเดิม พร้อมทั้งนี้
ท่านนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาจากพี่น้อง
เหมือนเช่นทุกครั้งครับ

 
ประชุมพนักงานอควอเลี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
ภาพบรรยากาศที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่าน ผอ.สำนักการช่าง ออกไปนัดประชุม
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ ศรีสะเกษอควอเลี่ยมด้วยตนเอง การลงพื้นที่เองของท่านายกฯเพื่อประชุม
ครั้งนี้ ท่านได้แสดงเจตนาชัดเจนในการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ดำเนินอยู่ไป
คู่ศรีสะเกษ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของศรีสะเกษ ครับ

 
กีฬาสี ท.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
นางนงพรรณ  สังข์แก้ว ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 มกราคม 2554 การแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้
เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสุขภาพที่ดีครับ

 
สถาบันการศึกษาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานในกิจกรรม
สถาบันการศึกษาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ครับ

 
นครลำดวนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
พบปะ พูดคุย กันเช่นเดิมนะครับ กับนครลำดวนสัมพันธ์ เมื่อช่วงเช้า วันที่ 20 มกราคม 2554
บริเวณหน้าศรีสะเกษอควอเลี่ยม ซึ่งในงาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ให้เกียรติไปเป็นประธานในงานครับ พร้อมทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ยังเป็นผู้นำเที่ยวภายในอควอเลี่ยมด้วยตนเอง สำหรับแขกในงานด้วยครับ

 
ทศบาลเคลื่อนที่ 19 มค 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ออกพบพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดิมนะครับกับโครงการดีๆ
เทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เราเคลื่อนที่ไปสวนสาธารณะหนองอุทัย
ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีจากพี่น้องเช่นเดิม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 173 จาก 187

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์