โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประกวดวาดภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

กิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับ สำหรับการประกวดวาดภาพ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม ที่โรงอาหารเกาะห้วยน้ำคำ
โดย สท.อ้น นางชนิตา  มงคลธนากูล ที่ยกแสงเจริญ กม.7 มาสร้างสีสันก่อนวันเปิด
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2554 นี้ครับ

 
ตักบาตรปีใหม่ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เริ่มต้นปี 2554 กับภาพบรรยากาศการตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2554 ที่บริเวณหน้า
ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้น พ.ศ.2554 กับปีดีๆ สิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงครับ

 
ภาษี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
คู่แท้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ นำภาพแห่งความประทับใจสักภาพมาฝากทุกๆท่านครับ ภาพบรรยากาศ
ที่ผมโชคดีได้ออกไปเก็บมาจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ(มอบรถเข็น) ภาพที่ถ้าหลายๆท่าน
ได้ไปสัมผัสเหมือนผมคุณจะไม่ลืมมันเลย "คู่แท้" ขอใช้คำๆนี้สำหรับผู้ชายที่ถึงแม้ชีวิตจะโชคร้าย
ต้องมากลายเป็นผู้พิการ แต่พี่สว่าง  ธนะชาติ ก็มีภรรยาที่อยู่ดูแลไม่ทิ้งกันไป
อย่าว่ากันนะครับ ที่ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบแทนความดีของผู้หญิงคนหนึ่ง กับชีวิตคู่ที่น่าประทับใจ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เราออกไปหาพี่น้องเหมือนเดิมครับ กับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 28 ธค. 53
ณ ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค  มีพี่น้องเข้าร่วมพูดคุยกับเทศบาลฯมากมาย และก็ได้มีหน่วยงานอื่น
เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เช่นเคยครับ

 
ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านรองปลัดเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง ธานีและนายเกียรติศักดิ์  ธรรมกุล ได้เดินทางไป
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ อบจ. เมื่อวันที่ 28 ธค. 53
เพื่อรับการถ่ายโอน งานทะเบียนพาณิชย์

 
มอบทุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่โรงเรียนเทศบาล 7 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นายสมโภชน์  ธุวธารางกูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีฯ
เป็นประธานมอบเงินการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7

 
เปิดธนาคารออมสิน สาขาใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. นางพัชรี  มหาลวเลิศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและคณะ
เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาถนนเทพา
ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในวันเปิดสาขาถนนเทพามากมาย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 171 จาก 182

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์