ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 
13 ตุลาคม 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

 
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่
3ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
 วันที่ 
30 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  เพื่อขอรับชอบในญัตติต่างๆ
  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางมารับตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรึสะเกษจากนั้นได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการนี้ 
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  พร้อมด้วย
นายมาโนช  มหาสุวีระชัยรองนายกเทศมนตรีฯ
,นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลฯ
, หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

 
ร่วมส่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วย
นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี ภริยา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมส่ง
จากนั้นได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนออกเดินทางไปรับตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 
ประชุม สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร  ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานในการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒ เพื่อขอรับความเห็น
ชอบในญัตติต่างๆในการนี้  ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ
 ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ในการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์  

 
มอบถุงยังชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ
 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณ
พื้นที่คุ้มหนองหมู และที่พักชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 
ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   หน่วยงาน One Home กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จุดคุ้มหนองหมู
และคุ้มโนนงามเพื่อสอบถามข้อมูลความเดือดร้อน เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยา
ผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย คุ้มโนนงาม จำนวน
10 ราย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 201

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์