โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 

 
เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง "โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง  "โครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP  นวัตวิถี" โดย
ได้รับเกียรติจาก  นางสาววริศรา  โสภาค  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  
ณ  ห้องประชุมมงคลอาคารกองสวัสดิการสังคม

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
7/2561 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธาน ในการ
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 
7/2561  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาของเทศบาลฯ  ณ  ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย สตง. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ในนามประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ศรีสะเกษ
  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 และกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย สตง. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
  ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภันฑ์ (OTOP)
  อบจ.ศรีสะเกษ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลทั้ง 37 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ
 เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ชลาลัย สุขสถิตย์ ตำแหน่ง
 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

 
วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

 
เยียวยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน เลขที่ 
27/2 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองเหนือ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(ด้านหลังศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ)
 เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่
7 ต.ค. 61ที่ผ่านมา ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย
และจะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
โดยมีผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 184

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์