โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 
บวงสรวงพระนางศรีสระเกศ 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
 ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ประกอบพิธี บวงสรวงสมโภชพระนางศรีสระเกศ ประจำปี ๒๕๖๒
 โดย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ภริยาผู้ว่าราชการ , นางสกุลทิพย์ ดังคสกุลเกียรติ
 ภริยานายกเทศมนตรีและคณะขึ้นเปลี่ยนผ้าสไบให้กับพระนางศรีสระเกศ
 โดยดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ให้การต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 นายนพ พงศ์พลาดิสัย ปลัดจังหวัด นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
 และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง
 พระนางศรีสระเกศ ณ บริเวณวงกลมพระนางศรีสระเกศ

 
ต้อนรับ คณะจาก J.CLAIR และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 กล่าวต้อนรับ คณะจาก J.CLAIR และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย
 และภัยพิบัติ(Fire Figthing, Disaster Prevention) และเปิดอบรมโครงการ
 ความร่วมมือระหว่างประเทศฯ โดยได้รับเกียรติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( J.CLAIR ) ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังแนะนำให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรให้กับคุณแม่
 หลังคลอดและทารกแรกเกิด ในการปรับตัวสู่การเตรียมตัวทำหน้าที่มารดา
 ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโครงการดีดี ที่เทศบาลได้มีการดำเนินกิจกรรม
 อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
  

 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการจุดประกายความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น
  และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
  

 
อบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมกลุ่มวิชาการทางการศึกษาการประเมินและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สายงานการสอน
ณ ห้องลีลาวดี รร.เทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
การแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2562
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล
4 โนนสำนักมิตรภาพ 

 
ฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายสถิตย์ โลปัดถา
ประธานขุมชนป่าม่วงกล่าวรายงายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 ณ ที่ทำการชุมชนป่าม่วง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 188

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์