ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 

 
โบกี้ปันสุข PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด "โบกี้ปันสุข"
 สุขเสมอกันที่ ศรีสะเกษ ณ. บริเณสถานีรถไฟ “โบกี้ปันสุข”ตั้งขึ้นเพื่อปันสุขให้กับประชาชน
 ผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 ในการนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ร่วมในพิธีในครั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมแบ่งปัน เครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่
  “โบกี้ปันสุข” บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ
  

 
MOU สานพลังเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU สานพลังเพื่อ
 รองรับสังคมสูงวัย ซึ่งพืธีลงนามดังกล่าว เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประสานความร่วมมือเตรียมระบบเพื่อ
 รองรับสังคมสูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
  โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้

 
รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิท 19 มื้อนี้ เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ
  "รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิท 19 มื้อนี้ เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ" ณ คุ้มหนองหมู
 เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ
 ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นโดยนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  ไปมอบให้กับประชาชนในคุ้มหนองหมู ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
 จำนวน 80 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธี และมอบเครื่องอปโภค บริโภคในครั้งนี้

 
ออกให้คำแนะนำมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเก ผู้อำนวยการกงสาธารณสุข
  เจ้าหน้าที่ ออกให้คำแนะนำมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
 แก่ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
 ความเสี่ยงของไวรัส Covid 19 ในสถานประกอบการร้านเสริมสวย

 
มอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 มีความห่วงใย ในสถานการณ์การเกิดโรค COVID-19 ได้มอบหน้ากากอนามัย
 ให้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปมอบให้อาสาสมัคร
 คุมประพฤติศรีสะเกษ ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกัน
 การแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19

 
ประชุม เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ Covid 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ได้ร่วมประชุม
  เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน
 และแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ Covid 19 โดยคณะกรรมการให้การช่วยเหลือเงินสนับสนุนการยังชีพ
 ระยะสั้น ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าว ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รายละ 2.000. บาท
 จำนวน. 2.009 ราย ณ ห้องประชุมรับรอง. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  

 
เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมบริจาคโลหิต
 ตามโครงการ Plus 1 "เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ณ ห้องประชุมมงคล
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดขึ้นเพื่อจัดหาโลหิต
 ให้เพียงพอต่อการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วย เพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในคลัง และรณรงค์ให้ประชาชน
  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 213

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์