Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


 

แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมจับปลาชะโด(25 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(5 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(12 กันยายน 2559)


ใบสมัครการแข่งขันตกปลา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดส่งมาสมัครทาง 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือสมัครได้ที่ www.facebook.com/musisaket)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใหล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) 
พื้นที่ 26.09 ตารางวา ครั้งที่ 2
(28 กันยายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เรื่อง เลื่อนการจับปลาชะโด(27 กันยายน 2559)

 
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  เรื่อง งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  (17 ตุลาคม 2559)

 
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมจับปลาชะโด ไม่มีกำหนด

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(15 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(17 พฤศจิกายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(2 ธันวาคม 2559)


 
แสงเทียนแห่งศรัทธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
 แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน
  พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา มวลชนจากทุกภาคส่วน ของจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้พร้อมใจกัน ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานแสงเทียนแห่งศรัทธา
  แด่องค์ราชัน ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ 

 
ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชนพร้อม
 ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณะสุข
 
พสกนิกร ชุมชนต้นโก ชุมชนป่าม่วง ร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค" ครั้งที่4
  ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ กองสาธารณะสุข ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู พนักงานครู พนักงาน เจ้าหน้าที่
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
ประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการ
 ขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเช้าวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
  เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 "ผีตาโขนเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 158

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์