ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 
ล้างตลาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ /ประธาน
 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมดำเนินการ
 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่
 ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลาดสดเทศบาล โดย
 การบูรณาการการร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อส.
 โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมือง
 ศรึสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี ,
 นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการ
 บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
 เพรียง ณ ตลาดสดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
คัดกรองผู้โดยสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. งานสถานีขนส่งฯ และงานป้องกันฯ
  เทศบาลเมืองร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทาง
 พร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนาวันนี้
 มีปริมาณผูโดยสารเดินทางจำนวนน้อยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งฯ ร่วมทำความสะอาดเช็ดน้ำย
 าฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยงพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความ
 ตระหนักแนวทางการป้องกันไวรัสโควิด-19 และจัดเจลล้างมือสำหรับบริการผู้ประจำรถ
  และประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ

 
มอบหน้ากากอนามัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกมอบหน้ากากอนามัย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล
เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส covid19 โดยการนำของ
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำความสะอาด ป้องกันโรค COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำความสะอาด ป้องกันโรค COVID-19

 
เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
 นางณัฎฐนันท์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
  ให้การต้อนรับแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ศรีสะเกษและคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกมาดูการ
 เตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19
 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

 
สัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 ได้ทำการสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน
 นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ได้ทำการคัดกรอง และให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่นักเรียน นักศึกษา
  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท 19

 
ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
  มอบหมายกำชับให้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ และปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจคัดกรองผู้โดยสาร
 ที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนา
  ในช่วงเช้าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกลับมายังพื้นที่ทุกคน
  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 211

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน้ำชุมชน (20 พ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์